Húsvéti Hírlevél 2011

A Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség húsvéti időszaki kiadványa

husveti_hirlevel_2011.doc — Microsoft Word Document, 583Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

0x08 graphic
HÚSVÉTI HÍRLEVÉL

A Győr - Ménfőcsanaki

Evangélikus Egyházközség

időszaki kiadványa ____________________________________________2011__________­­

0x01 graphic

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem,

ha meghal is, él!”

(Jn 11,25)

Beköszöntő

Szeretek filmeket nézni. A képek sokszor az első perctől elvarázsolnak. Repülhetek a felhők felett napsütésben, alászállhatok zöld erdőkre a kamerával. Madártávlatból nézhetem a várost, vagy falvakat. Megnézhetek messziről egy utcát és bekukkanthatok egy házba, ahol emberek laknak. Látom az otthonukat, azt is, hogyan élnek. A jó filmek sok mindent megmutatnak az emberből. Veszekedést, elcsattanó pofonokat. Ahogy zsebkendőért nyúl egy síró nő. Szüleik torzsalkodását félelemtől tágra nyílt szemmel asztal alól néző gyerekeket. Egy gyalogost elgázoló autót. Látogatást a kórházba, egy haldokló mellett eltöltött utolsó pillanatot. Az utolsó lélegzet és egy elernyedt fej lehanyatlását. A kézmozdulatot, ami lecsukja a halott szemeit.

Néha elképzelem, amint visszafelé szaladnak a képek. Vagy elindítok magamban egy filmlejátszót visszafelé. És láthatom, amint egy kéz megérinti a csukott szemeket és felnyitja őket. A lehajtott fej felemelkedik és aki eddig halott volt újra levegőt vesz. Valaki feláll egy fekvő ember mellől és kimegy a kórházból. Az elgázolt gyalogos úgy kel fel az aszfaltról, mintha egy autó segítené fel. A gyerekek szeméből eltűnik a pánikfélelem és kibújnak az asztal alól. Szüleik visszaszívják a szitok szavakat. Egy nő leteszi zsebkendőjét és felszáradnak a könnyei. A pofonokat nem az arcra csapják, hanem leemelik őket az emberről. Távolodnak az otthonok, a házak és az utca. Elhagyom a földi várost, repülve nézek vissza rá az erdő felett, míg végül megérkezem a felhők fölé a ragyogó napsütésbe.

Húsvét: Isten visszafele kezdte forgatni az idő kerekét, hogy Fia legyőzze a halált:

„Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál

és a pokol kulcsai.” (Jel 1,18)

(Percze Sándor lelkész)

Juhász Gyula: Az utolsó vacsora

János a Mester nagy szivén pihen,
E tiszta sziven, e csöndes sziven
pihen, de lelke a holnapra gondol,
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog, és árvább, mint az árva,
Júdás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megszegi az utolsó kenyeret!

0x01 graphic

Gyökössy Endre: Tedd oda a kezed

Jn 20, 24-29 0x01 graphic

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: "Láttuk az Urat." Ő azonban ezt mondta nekik: "Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem." Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: "Békesség néktek!" Azután így szólt Tamáshoz: "Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő." Tamás pedig így felelt: "Én Uram, és én Istenem!" Jézus így szólt hozzá: "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek."  

Nos, ha valamire megrendülve azt mondhatjuk, hogy ez aztán igazán Jézus-i szolgálat, akkor az a Húsvét, a feltámadás szolgálata. Amikor rádöbbentette a tanítványokat arra, hogy nem a halálé az utolsó szó, a halál nem pont, hanem kettőspont: életünk folytatása következik egy más dimenzióban. … Csak Húsvét felől érthetjük meg valójában azt, hogyan tudták elszenvedni az iszonyatos vértanú-halált az első századok keresztényei. Bemasíroztak a cirkuszba, a vadállatok, az oroszlánok szájába, himnuszokat dalolva, mert egyszerűen tudták, hogy ők valamin csak átmennek, és utána következik az igazi élet, az örökké tartó, amelyért néhány órányi szenvedés nem túl nagy ár. Ezzel a csodálatos szolgálattal szolgál nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy kivegye szívünkből a belénk oltott halálfélelmet, ami mindenkiben ott van; különben nem éreznénk fontosnak életünk védelmét.

De nézzük ezt a szolgálatot egy embernek, Tamásnak az életében, akit hitetlennek mondanak; én magamban bajbajutott hitű tanítványnak nevezem. … Jézus négyféle szolgálatát szeretném vele kapcsolatban felmutatni.

Az első az, hogy neki jelenik meg, ennek a bajba jutott hitű tanítványnak és nem például az ikertestvérének. … Miért a tanítványoknak jelenik meg és nem Kajafásnak és nem Pilátusnak, nem a farizeusoknak, nem a szadduceusoknak, hanem az övéinek? Miért? Figyeljünk csak: ez a Tamás, mondhatja bárki bárminek, azért jó helyen kételkedik. A tanítványok között. Ám kételkedjen valaki, küzdjön meg hitéért, érdemes azért megküzdeni, térdeinken is, de jó helyen kételkedjünk! Azt tapasztalom, hogy mihelyt valakinek kételyei támadnak, elmarad a hivő közösségből. Hát kételkedjék valaki, tegyen fel kérdéseket, a hívő testvéreknek, lelkipásztoroknak, de maradjon közöttünk, ahogy ez a Tamás.

Aki jó helyen tesz fel kérdéseket, a tanítványoknak mondja el gondjait, problémáit, kételyeit, az átéli azt, ami a második pont, amivel szolgál neki Jézus: még egyszer megnyílik az ég. Csak Tamásért. A tanítványok már látták Jézust. Tamásért újra megnyílik az ég. Csodálatos dolog, hogy ilyen Jézusunk van, így tud szolgálni a Feltámadott, hogy valakiért újra megnyitja az eget és szól hozzá. … Hát ez az! Amikor egy valaki úgy érzi, hogy csak nekem szól, lehet, hogy másnak nem, ám nekem biztosan, nem is érdekes, hogy ki tolmácsolja: nekem Jézus üzen! Ez az, amikor valakinek megnyílik az ég! Amikor hirtelen úgy érzi, itt van az én Uram Jézus Krisztus, szólt hozzám, és másként megy ki a templomból, mint ahogy bejött.

...A harmadik szolgálata az, hogy nem Tamás nyújtja ki a kezét Jézus felé, hanem Jézus nyújtja ki a kezét Tamás felé.

Sehol nincs a Bibliában, hogy Tamás valóban végigtapogatta volna Jézus sebeit. Jézus felétárja kezét és megmutatja a sebeit.

Jézus közeledik Tamás felé és nem Tamás érintgeti Jézust. Jézus Lénye ott és mindig, most is és szüntelenül sugárzik. Aki úgy érzi, Vele beszél, annak nem kell megérintenie.

Egy valamit tesz Tamás - és ezt gyakran tegyük meg mi is -, térdre esik. Nincs benne ugyan a szövegben, de nem tudom másképp elképzelni, minthogy ezt csak térden lehet elmondani! Nagyon a térdeinken, hogy: “Én Uram és én Istenem!” Jézussal kapcsolatban először mondja ki ezt a szót egy tanítvány a bibliában, hogy “én Istenem”. Tamás megérez valami nagyon megrendítőt és szavakba foglalja. Ennél szebb, tömörebb hitvallás nincs a földön. Amikor már nem futja többre, mert talán a Miatyánk is túl hosszú lesz már, azért erre fussa majd ama napon, hogy én Uram és én Istenem! Ennyi elég. Jézusnak ennyi elég.

A negyedik: Jézus úgy szolgál neki, hogy nem mondja: - Óh, te boldogtalan Tamás, óh, boldogtalan tanítványom! Hát ott voltál, amikor Lázárt kihoztam a sírjából, mindig velem jártál, mégse hittél bennem, hát hogy lehetsz ilyen boldogtalan?! - Nem. Nem ilyen a mi Urunk Jézus Krisztus. Ezt mondja: “Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” És ilyen lesz Tamás is, mert akinek és akiknek így szolgál a mi Urunk Jézus Krisz­tus, a feltámadott, az élő, a mindig élő és éltető Krisztus, az boldogan szolgál, viszontszolgál.

Íme, Húsvét csodája, a Húsvét szolgálata. Aki nagyon odafigyel, még ha úgy is, mint Tamás, fej csóválva és kételkedve, de jó helyen, a tanítványi körben, annak Jézus megjelenik, érte újra megnyílik az ég. Az élő Jézus úgy szolgál, hogy jön felénk, minden igehirdetésben jön felénk, s egyszer csak hirtelen úgy érezzük: most éppen én felém, az én szívem felé, az én lelkemmel beszél. És könnybe lábad a szemünk, s hirtelen kettesben vagyunk, pedig talán sokan vagyunk. Már nem is kell kinyújtani a kezünket, mert Ő ölel bennünket, és sose mond bennünket boldogtalannak, hanem olyan boldogságot ad, amit soha, senki el nem vehet tőlünk.

Fohászok böjti időszakra

Áldott a király, aki az Úr nevében jön!

A mennyben békesség, és dicsőség

a magasságban!”

(Lukács 19,38)

URAM!

Köszönöm, hogy értem is könyörögsz az

Atya trónjánál. Segítsd számba vennem

minden ajándékodat! Taníts meg

hálásan csatlakoznom ünneplő híveid

csapatához. Hozd el e földre is a menny

békességét! Ámen.

Ez az én testem, amely tiérettetek adatik:

ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”

(Lukács 22,19)

URAM!

Törd meg nekem - testvéreimnek és barátaimnak is -

az élet kenyerét! Oszd szét köztünk a tested,

hogy túl minden vérségi és baráti köteléken

összekössön mindenkivel, aki a tied! Ámen.

E pohár az új szövetség az én vérem által,

amely tiérettetek ontatik ki.”

(Lukács 22,20)

URAM!

Tested és véred kössön össze egészen veled, s

mindazokkal, akik a tieid! Add, hogy a tőled

kegyelemből kapott új szövetség hálás elfogadója

lehessek. Ámen.

Nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem?

Virrasszatok és imádkozzatok…!”

(Máté 26,40-41)

URAM!

Életem során soha nem hagytál cserben. Mindig

ott voltál mellettem, amikor tanácstalan voltam és

segítségre szorultam. Gyógyíts ki közömbösségemből!

Segíts túllátnom életem kerítésein, hadd vegyelek

észre kicsinyeidben téged, s irántad érzett hálából

hadd segítsek embertársaimnak. Ámen.

Az élő Istenre kényszertítelek, mondd meg nekünk,

vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia!”

(Máté 26,63)

URAM!

Neked köszönhetek mindent. Megkerestél, mint az

elveszett juhot, társam voltál, amikor rám szakadt

az egyedüllét, begyógyítottad testi-lelki sebeimet.

A legnagyobb vagy: az Isten fia, Megváltóm.

Áldott légy minden szeretetedért! Ámen.

Ítélj meg engem és ments meg engem,

mert te vagy oltalmazó Istenem!

(Zsoltárok 43, 1-2)

URAM!

Kérlek így legyen! Ámen.

Keresztfán én üdvösségem (205)

0x01 graphic

2. őt szeretem, őt imádom, őt, ki értem szenvedett. Töviskoronás Királyom, Fölveszem keresztedet. Így követlek én téged, Így nyerek békességet Élet harcán, sír ölében - Keresztfán én üdvösségem!

3. Jobb szeretnem, jobb szenvednem Mindhalálig teveled, Mint vigadnom, örvendeznem, Áldott Jézus, nélküled. E mulandó szép világ Csak eltűnő jókat ád; Te vagy, Jézus, erősségem - Keresztfán én üdvösségem!

4. A Krisztusban bizton áll már, Ki benne vert gyökeret, Mert erősebb a halálnál A forró, hű szeretet. Krisztus, híved maradok, Tőled el nem szakadok. Így találjon csendes végem! - Keresztfán én üdvösségem!0x01 graphic

Gyülekezeti és istentiszteleti alkalmak

Istentiszteleti alkalmak

Minden vasárnap 9 órai kezdettel. A hónap első vasárnapján, április 3-án (Böjt 4. vasárnapja) úrvacsora osztással.

Nagyheti meditáció:

vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet”

Azokat, akik közelebb szeretnének kerülni önmagukban a húsvéti eseményekhez, szeretettel hívjuk nagyheti meditációra az alábbi estéken 18.00 órakor a templomba.

Téma: Jézus keresztútja

Április 17. Virágvasárnap - Stáció: 1-3

Április 18. Hétfő - Stáció: 4-6

Április 19. Kedd - Stáció: 7-9

Április 20. Szerda - Stáció: 10

Április 21. Nagycsütörtök - Stáció: 11-12

Április 22. Nagypéntek - Stáció: 13-14

Ápr. 22. Nagypéntek 9.00 óra istentisztelet,

18.00 óra Passió olvasás + meditáció (lásd fent)

Ápr. 24. Húsvét vasárnap 5.00 óra hajnali istentisztelet,

azt követően agapé a gyülekezeti házban

9.00 órakor ünnepi istentisztelet -

úrvacsora osztással

Ápr. 25. Húsvét hétfő 9.00 óra - úrvacsora osztással

Gyermek istentiszteletek

Vasárnaponként a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan, 9 órakor a gyerekek a templomban gyülekeznek, a hitvallás elmondásáig együtt ünnepelnek a gyülekezettel. Utána közösen vonulnak át a parókiára Az áprilisi témák a következők lesznek:

04.03. Az utolsó vacsora, Júdás árulása - Enikő nénivel.

04.10. Péter megtagadja Jézust - Renáta nénivel.

04. 17. Jézus halála és feltámadása - Gyöngyi nénivel.

Filmklub

A követlező alkalom április 7-én, 18.00 órakor lesz. Folytatódik a (tiltott) magyar filmeket bemutató sorozat. Az áprilisi alkalmon Sára Sándor „Tüske a köröm alatt” c., 1987-ben bemutatott alkotása kerül vetítésre. Röviden a tartalomból: A szakma intrikái, rágalmai elől Hódosi András festőművész (Cserhalmi György) kiköltözik egy hortobágyi tanyára. Itt is konfliktushelyzetbe kerül, mert nem tűri szó nélkül, hogy a környék gazdasági és politikai elitje vadászattal és (adócsaló) libatenyésztéssel pusztítsa a természetvédelmi területet. A vezető funkcionárius lánya beleszeret Hódosiba. Apja, hogy korrumpálja, tudta nélkül a libatenyésztési buli részesévé teszi Hódosit is.

Bibliaóra

Az ünnepekre való tekintettel áprilisban a hónap második csütörtökén,

április 14-én, 18.00 órakor kezdődik. Az Izráel történetét feldolgozó sorozat a Salamon királyságát követő időszakról, az ország kettészakadásáról szól.

Családi nap

A gyülekezet 2011. május 28-án családi napra hívja a fiatal és idősebb házaspárokat gyermekeikkel és a nagyszülőkkel együtt, valamint minden kedves érdeklődőt. A nap folyamán a gyerekeket kreatív foglalkozások a felnőtteket pedig a párkapcsolatról szóló előadás és játékos gyakorlat várja. Az ebéd után sorversenyek és vetélkedők szerepelnek a programban. A nap közös énekléssel zárul.

Áldott nagyheti elcsendesedést

és boldog húsvéti örvendezést minden kedves olvasónak!

A lelkészi hivatal elérhetőségei:

Levelezési cím:

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 119.

Tel.: 96/449-311

Mail: Sandor.Percze@lutheran.hu

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30