Húsvéti hírlevél 2012

A Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség húsvéti időszaki kiadványa

HÚSVÉTI HÍRLEVÉL-2012.doc — Microsoft Word Document, 909Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Áldott nagyheti elcsendesedést

és boldog húsvéti örvendezést minden kedves olvasónak!

A lelkészi hivatal elérhetőségei:

Levelezési cím: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 119.

Tel.: 96/447-390

Mail: sandor.percze@lutheran.hu

0x08 graphic
HÚSVÉTI HÍRLEVÉL

A Győr - Ménfőcsanaki

Evangélikus Egyházközség

időszaki kiadványa ____________________________________________2012__________­­

0x01 graphic

„Mit keresitek a holtak között az élőt?  Nincs itt, hanem feltámadt.” (Lk 24, 5-6)

Húsvét elé

 • Édesapám temetésekor a búcsúzás pillanata kitörölhetetlenül rögzült bennem. Ő a nyitott ravatalon feküdt. Mintha csak aludt volna - a szeme lecsukva. Arcán kisimultak a ráncok, megenyhültek a vonások. Szép hullámos haja hátrafésülve, ahogy mindig is hordta. Kezei összekulcsolva a mellén. Mi körbe álltunk a koporsó körül. Az egész család: feleség - anya, két felnőtt fiú, az ő feleségeik, és az unokák. Nem tudom meddig tudtunk volna még így maradni és kiszívni az utolsó együttlét percének minden ízét. Ha nincsenek a temetés szervezéséért felelősök, talán még most is ott állnánk. Földbe gyökerezett lábbal, megdermedt, vérző szívvel. Egymást tartva és egymásba kapaszkodva. Sírva a múlt nehéz emlékein, és könnyezve a jövő megváltoztathatatlanságán. Hogy ez az utolsó olyan együttléte ennek a családnak, amikor mindenki itt van. Ilyen együtt-lét holnaptól már nem lesz.

Az ajtóban megjelentek a temetkezési vállalat emberei. Halkan mondták: -Itt az idő. Le kell zárni a koporsót. Fél lépést hátrébb léptünk. Emelkedik a koporsó fedél. Eltakarja a lábait, majd a kezeit, aztán a felsőtestét a szemünk elől. Még egyszer közelebb léptem, hogy megsimítsam az arcát. Ahogy a gyermek simítja meg halott apja arcát. Aztán eltakarta a koporsó fedele.

A képen, mely e böjti-húsvéti hírlevél első oldalát díszíti, asszonyok állnak egy sír körül. Kora hajnalban mentek oda. Az utolsó búcsúzásra. Ami életbevágóan fontos. Még egyszer végigsimítani annak arcát, akit szerettünk. Hogy életünkben legkésőbb ebben a pillanatban rögzítsük magunkban: minden percünk egyszeri és megismételhetetlen. Éppen ezért drága. És értékes. És éppen megismételhetetlensége miatt csak szeretetben érdemes élni. Az asszonyok ott a sírnál ettől a búcsúzástól fosztatnak meg. Akinek arcát utoljára megsimították volna, az NINCS OTT. Egy könnyed testtartásban a síron üldögélő fehér ruhás alak mutat szép kezével az üres sírra, másikkal fel az égbe. Mintha csak azt mondaná: Nézzetek néha felfelé, a hátatok mögé. Akit ti kerestek, az „Nincs itt, hanem feltámadt.” (Lk 24, 6) Boldog, aki ezt meghallja és hittel szívében őrzi!

Percze Sándor lelkész

 • 223 - Jézus él, én is vele

0x01 graphic


2. Jézus él! ő országol Égen-földön dicsőségben. Ha fölkelt sír álmából, Vele élek örök fényben, Szüntelen szolgálatban: Ez az én bizodalmam.

3. Jézus él! Ha csüggednék, A szent Istent sérteném meg, Mert bocsánatot ígért, Ha bűnösök hozzá térnek. Kegyelmet ad Krisztusban: Ez az én bizodalmam.

4. Jézus él, már nincs kétség, Kegyelmétől el nem téphet Sem magasság, sem mélység, Sem öröm, sem szenvedések. ő erőm és oltalmam: Ez az én bizodalmam.

5. Jézus él! Így halálom Örök otthon tárt kapuja. Vigasz végső órámon Ránézni az élő Úrra, Hogy hittel sóhajthassam: Jézus, én bizodalmam!

A böjtről

"Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt azt alva fogja találni az érkező Vőlegény. - A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ui. Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált: "abyssus abyssum invocat". örvény az örvénynek kiált. (Anselm Grün: Böjt - Test és lélek imája)

Fotó: Ryll Cecília

Nagyböjt elején megkérdezhetjük magunkat, hogy vajon elaludt-e az egyház, hiszen többé-kevésbé eltörölte a böjtöt, míg az utóbbi években az orvostudomány és az egyre népszerűbb meditációs mozgalom pedig mintha újra fölfedezte volna azt. … Azt látjuk, hogy ott, ahol leginkább elvárhatnánk, az egyházban és azon belül a kolostorokban, éppen ott böjtölnek a legkevésbé. Ahol pedig böjtölnek, azt voltaképpen nem is nevezhetjük böjtölésnek.

Ugyanakkor a böjtnek sokféle formája van jelen a mai társadalomban: vannak, akik ún. éhségsztrájkokat vállalnak különböző célok eléréséért ill. kikényszerítésért.

Mások azért böjtölnek, hogy bebizonyítsák maguknak, hogy tudnak magukon uralkodni. Ismét mások szociális indíttatásból teszik ezt. Lemondanak az evésről, hogy ezáltal másokon segítsenek. Vannak, akik egészségügyi okokból böjtölnek, mások aggályosak bizonyos ételekkel szemben és azt tartják, hogy a különböző ételek egészségtelenek az ember számára. Mindezt tudományosan is igyekszenek igazolni és szinte már nem is marad számukra ehető, tisztának mondott étel. … Egyes új vallási mozgalmak pedig az élet és a test teljes megtagadását hirdetik és a beteges koplalásuk mögött voltaképpen beteges lélek lakozik. Különösebb kommentár nélkül is érezzük, hogy ezek a böjtök nem merítik ki a hiteles és tiszta böjt fogalmát.

Lássuk akkor, hát, hogy mit is jelentene a voltaképpeni keresztény böjt. … Jézus szemében a böjt a gyász jele. Akkor kell majd böjtölniük a tanítványoknak, ha Ő már nem lesz többé közöttük. Azonban ekkor sem a gyász, hanem az eljövendő Úrra való várakozás jele lesz inkább a böjt a keresztény közösségekben. Általa a keresztények beismerik, hogy üdvösségük még nincs oly mértékben itt, hogy az teljesen áthatná őket. A böjtben ezután az üdvösség után nyújtózkodnak, hogy egyre jobban eltöltse őket az öröm, amelyet Krisztus eljövetele jelent számukra. 

A böjt Isten jelenlétébe helyez. Megóv minket attól, hogy gyors pótkielégülésekkel eltakarjuk lelkünk ínségét, és ezáltal nyitva hagyja bennünk azt a sebet, azt az ínséget, amelyet egyedül Isten gyógyíthat meg. … A böjtben önmagunkkal találkozunk, föltárja szívünk ürességét, megmutatja gyenge és veszélyeztetett pontjaimat, hogy hol kell fölvennem a küzdelmet. Rámutat arra, hogy hol hibázhatjuk el embervoltunkat a hármas kísértésben, amelyben Jézusnak is része volt. Ő példát adott arra, hogyan győzzük le ezeket. Ővele a megkísértés hegye a Paradicsom hegyévé alakulhat, és nekünk is angyalok szolgálhatnak, amint ez Jézussal is történt. A böjt átformálja és megszelídíti a bennünk élő romboló erőket. Alázatra, engedelmességre és imádságra nevel, melyek a szív kapujának hűséges őrizői. Árnyoldalaink megismerése, bukásaink ui. elvezetnek bennünket a határaink megismeréséig, és így alázatosabbá válhatunk. Tapasztaljuk, hogy nem vagyunk elegendőek önmagunk számára, hogy nem vagyunk urai még saját magunknak sem. Csak az érzi ugyanis a beteljesedés utáni vágyat, aki éhesen ül Isten jelenlétére várakozva. 

A jóllakott test elnehezül, és eltompítja vele együtt a szív éberségét is. Az éhező azonban a testében érzi, hogy rászorul a kívülről jövő beteljesülésre. Látja, hogy a teste megköveteli a saját jogait, hogy a szelleme nem kezelheti a testét rabszolgaként.

A böjtünk egyben imádás is. A böjtben az ember odaadja magát Istennek, alázatosan elébe tárja erőtlenségét és imádja őt. Az imádásban az ember már nem akar semmi mást önmaga számára, hanem önmagáról elfelejtkezve egyedül Istent szereti.

A böjtnek így igen szoros viszonya van az Eucharisztiához amely olyan ünnep, amelyben eszünk és iszunk. Amit tehát a böjtölő megtilt magának, az itt az istenkapcsolat legbensőségesebb aktusává lesz. Krisztus testének evése és vérének ivása által, megszentelődik a táplálkozás. Ami eredetileg csupán táplálkozási ösztön volt, most átváltozik az Isten és ember közötti összeolvadás valóságává. Evésünk és ivásunk által az Istennel való találkozás legmagasabb rendű formája valósul meg.

   • Kassák Lajos: Harangszó

Feltámadott, mondják a népek és megsüvegelik,
a nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s
a rügyek kisarjadtak.


Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra
s ti is útszéli csavargók és mesteremberek
akik hű követői vagytok valamennyien
a nincstelenségben, az útban és az igazságban

Igen, igen, az Ő árnya és visszhangja vagyunk mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

Cirénei Simon

Az evangéliumok szűkszavú tudósítása szerint Simon külföldi, aki minden jel szerinte eljött Jeruzsálembe, hogy részt vegyen a szent ünnepeken, talán áldozatot is akart bemutatni. A hagyomány szerint Niger volt a gúnyneve, a zsidóékénál sötétebb bőrszíne miatt. Nos, ez az ember mintegy véletlenül odasodródik a keresztre feszítésre készülő sokadalomhoz, ahonnan a rómaiak „kiemelik”. A meggyötört Jézus helyett kényszerítik Jézus keresztje hordozására. Megalázó a helyzet. A Megvetett megvetett keresztjét kell megvetetten cipelnie… Mégis ő lesz szülővárosának leghíresebb alakja. Ciréne, az Egyiptomhoz képest nyugatra elterülő település zsidó diaszpórája adja a passió egyik mellékszereplőjét, aki a kényszerítés okán kereszthordozó lesz, majd a hagyomány szerint Jézus követője.

0x01 graphic
0x01 graphic

A kereszt imája (Népi imádság, Szurdokpüspöki)

Keresztet a földön minden ember kap,
Az egyik kisebbet, a másik nagyobbat.
Születhet kunyhóban vagy palotában,
Elkészítve várja az ő keresztfája.

Az a csoda aztán, hogy senki sem látja,
Mint vérzik a válla, hogy sebes a háta.
Van, aki alázattal és lehajtott fővel
Viszi a keresztjét, krisztusi erővel.

Van, aki könnyen hordja, még nevetni is tud,
Még a másik zokog, és a földre lerogy.
Van, ki büszkén viszi, hisz más úgy sem látja,
Milyen nagy a másik ember keresztfája.

Van, aki zokogva, zúgolódva viszi,
Minden sarkon megáll, ha lehet, leteszi.
Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják,
Olcsó könnyek sokszor áztatják orcáját.

Van, aki keresztjét más vállára rakja.
Abban a hiszemben, hogy vissza már nem kapja.
Van, aki félrenéz, hol jobbra, hol balra,
És segít társain, segít, mert akarja.

Én a keresztemet fi
atalon kaptam,
Elfogadni hej, sehogy sem akartam,
Sírtam, lázadoztam, még össze is törtem,
Oh csodák csodájára újra nőtt előttem.

Így aztán fölvettem gyönge vállamra,
Tudtam, hogy elkísér hűen a síromba.
Tövises utakon elgyöngült a lábam,
Vittem a kereszte
t, meggörbült a hátam.

Elestem, fölkeltem, így ment éveken át,
Vittem és cipeltem a nehéz keresztfát.
Akartam feledni napsütötte tájon,
De keresztem fája ottan is velem volt.

És akik ismernek, szinte egytől-egyig
Mind-mind kigúnyoltak, lettek csúfolóim.
Töviskoszorúmat jól fejembe nyomják,
Könnyeim patakját szélesebbre vájják.

Így hát keresztemet nehéznek tartottam,
Azért hozzá több más kis keresztet kaptam,
Immár ott állanak szeretteim sírján,
Megszaporodott már hatalmas keresztfám.

Meg is öregedtem, a hajam fehér lett,
De az én keresztem súlya könnyebb nem lett.
Naponta növekszik szívemben a súlya,
Vagy én lettem gyengébb, a vállam már nem bírja?

Oh de sokszor, sokszor szeretném letenni
Azt hiszem, hogy tovább nem bírom már vinni.
Vérzik a szívem is, a
lelkem roskad össze,
De az én keresztem hű hozzám örökre.

Cirenei Simon ki vinni segítetted
A Jóisten áldjon jóságodért téged.
Tudom, ha meghalok eltemetnek engem,
Síromra tűzik majd a végső keresztem.

Akkor majd azt mondom, Uram, Jézusom,
Nehéz a keresztem, most már visszaadom.
Istenem üdvözíts, esdve kérem tőled,
Boldogítsd örökre az én fájó szívem.

0x01 graphic

A kereszt


Amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek.
Péter első levele 4, 13.

Betegség, szegénység, fájdalom nem nevezhető keresztnek. Az a kereszt, mikor valaki a hitéért szenved. De hol lehet ezt megtalálni. Nem zárdák boltívei alatt, hanem az evangéliumban és az önismeretben. Akarsz keresztet? Ismerd meg magadat és a Krisztus keresztjét. S akkor szíveden megtalálod a keresztet. Ha itt meg nem találod, a külső mit sem ér. Íme a kereszt ebben van: "Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap és kövessen engem." Odáig kell el jutnod, hogy azt tudd mondani: "Ó Uram Isten, bárcsak méltó volnék rá." Örülnöd kell néki, mint ahogy egykor a szentek örvendeztek a kereszt alatt.
A kereszt dicsőségét a szívedben kell érezned. Hogy hálát tudj adni Istennek a szenvedésért, mint aki örvendezve kész keresztre, halálra.
Van-e annál nagyobb csoda, mint örömmel venni a halált, amelytől mindenki retteg?! Ez a kereszt megszenteltetése!

Tűrd kereszted! ...


Valaki nem hordozza az ő keresztjét és énutánam nem jő, nem lehet az én tanítványom. Lukács 14, 27.

Bár a keresztet nem azért vállaljuk, mintha ezzel remélnénk üdvözülni, vagy csak a legcsekélyebb érdemet is szerezni, mégis Krisztus példája szerint szenvednünk kell, hogy hozzá hasonlóvá legyünk. Mert Isten úgy végezte, hogy ne csak higgyünk a megfeszített Krisztusban, hanem vele együtt kell szenvednünk és megfeszíttetnünk is, ahogy ezt az evangélium számos helyén világosan kijelenti.
Ezért hát - másképp nem is lehet - mindenkinek részt kell vállalnia a szent keresztből. Pál apostol is azt mondja: "... a magam részéről betöltöm ami híja van a Krisztus szenvedésének az én testemben." (Kolosséi levél 1, 24.) Mintha azt mondaná az Úr: mivel az ő keresztyénsége még nem teljes azon kell lennünk, hogy se híja, se hiánya ne legyen a Krisztus szenvedésének, hanem minden beteljék. Vigyázz hát, hogy a kereszt ki ne maradjon az életedből.
De igazi kereszt legyen, amely csakugyan nyom és fáj. Például: becsületed, javaid, tested és életed jókora veszedelme. Hogy roskasszon és emberül megérezd. Mert ha nem fáj igazában, akkor nem is szenvedés.
Minél jobban számítunk rá, annál könnyebb és tűrhetőbb. Mert így vigasztalhatjuk magunkat: Sebaj! Keresztyén akarok lenni, tehát az én királyom udvarának a színeit kell viselnem. Krisztus nem hajlandó más köntösbe öltöztetni az Õ udvarát. Viselem hát türelemmel!

Tűrd kereszted mindhalálig,
Legyen példád Jézusod;
Jobb, ha szemed könnyben ázik,
Mintha rád nap mosolyog.
Bár nehéz az élet terhe,
Ez tanít, hogy nézz a men
nyre,
Véle nyertes lesz szíved.
S boldogít majd szent hited.

      • A kereszt: szentségMindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Timótheushoz írt 2. levél 3, 12.


Tanítjuk, hogy keresztet készakarva senki se szabjon vagy válasszon magának. Hanem mikor megkapjuk, hordozzuk el türelemmel. De az is igaz, hogy kereszthordozásunkkal semmi érdemet nem szerezhetünk. Elég róla annyit tudnunk, hogy Isten jó tetszése ezzel akar hasonlóvá tenni a Krisztushoz. Azt látjuk, hogy akik legtöbbet dicsekszenek szenvedésükkel s mindig a keresztjüket emlegetik, éppen azok tudnak legkevesebbet a keresztről is, meg Krisztusról is, mert szenvedésüket érdemszerző cselekedetté teszik. Atyámfiai! A kereszt nem ilyesmiért van és nem is lehet senkit erőszakkal alája kényszeríteni. Ha nem vagy hajlandó érdek és érdem nélkül szenvedni, akkor abba is hagyhatod, megtagadván Krisztust. Azt azonban tudd meg, hogy ha nem akarsz szenvedni, a Krisztus dicsőségében sem lesz részed. Válassz hát e kettő közül: szenvedni, vagy Krisztust megtagadni.

A keresztyén ember szenvedése azért értékesebb mindenki másénál, mert Krisztus a maga szenvedésével megszentelte övéi szenvedését is. Így Krisztus szenvedése, az ő szentjeinek minden szenvedését tiszta szentséggé tette. Mert minden szenvedésükön rajta van Krisztus szenvedésének pecsétje. Vegyünk hát minden keresztet szentségnek. Mert valóban az!

Az Istennek jó tetszése
Akármit hoz magával,
Hittel veszem, mert vesszeje
Együtt jár irgalmával.
Övé éltem, hát nem féltem,
Legyen, amint akarja;
Ha szeresedek, nem csüggedek,
Megvéd atyai karja.

(A fenti lelki útravalók Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! c. könyvéből valók.)

Mennybemenetel ünnepére

Urunk, Jézus, feltámadásod a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk. Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék! De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, és el ne bizakodjunk erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy szívünk a magasban legyen, de melletted, mert ha nem hozzád emeljük, az kevélység, hozzád emelve viszont biztonság. Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, ki leszállt. Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts, azért szálltál fel, hogy felemelj. Ha magamtól emelkedem fel, elesem, ha te emelsz fel, sértetlen maradok. Neked, aki feltámadsz, ezt mondom: Uram, te vagy a reménységem, neked, aki a mennybe szállsz: te vagy az én menedékem! Ámen.

Augustinus - Szent Ágoston

Gyülekezeti és istentiszteleti alkalmak

Istentiszteleti alkalmak

Minden vasárnap 9 órai kezdettel. A hónap első vasárnapján,

április 3-án (Böjt 4. vasárnapja) úrvacsora osztással.

Március 18-án az istentiszteleten Mátrai Marianna, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője szolgál igehirdetéssel.

Szeretetvendégség

Március 18-án 15.00 órakor böjti szeretetvendégségre hívogatunk minden érdeklődőt. Vendég Dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora lesz, aki A gyülekezet mint helyszín. Minek a helyszíne a gyülekezet?”címmel tart előadást a gyülekezetben folyó lelki életről. Az előadás után lehetőség lesz kérdésfelvetésekre illetve beszélgetésre is.

Keresztút járás

A keresztút állomásait járjuk végig imádsággal, énekkel és elmélkedéssel március 30-án pénteken 17 órakor Bakonybélben Arnold testvér vezetésével. Indulás 15.30-kor a templomunk elől. Az utazás megszervezése végett a részvételi szándékot 2012. március 26-ig Árvai Violettánál jelezzék. (Tel.:06-20-385-1872).

Húsvéti kézműves foglalkozás gyerekeknek

Március 30-án pénteken 16 órától az iskola épületében húsvéti tojás festés. A foglalkozást vezeti: Ács Szilvia tojásfestő népművész. A foglalkozáson résztvevők hozzanak magukkal alaposan megmosott és jól megfőzött tojást. A foglalkozás önköltsége: 300.- Ft/fő. A tojás díszítéshez szükséges íróka a helyszínen megvásárolható 300.- Ft/db áron. Szeretettel várják a gyerekeket és a szülőket is.

A részvételi szándékot (az alapanyagok beszerzése végett) március 26-ig jelezzék Árvai Violettánál a 06-20-385-1872-es telefonszámon.

Nagyheti meditáció:

„Próbáid áldott oltó-kése bennem”

Azokat, akik közelebb szeretnének kerülni önmagukban a húsvéti eseményekhez, szeretettel hívjuk nagyheti meditációra az alábbi estéken 18.00 órakor a templomba. Jézus megkísértésének a titkát (Mt 4, 1-11) elmélkedjük végig úgy, hogy a szenvedéstörténet kísértéseit szívünkben forgatjuk.

Április 1. Virágvasárnap - A Lélekkel a pusztában és a Gecsemáné kertben (Mt 4, 1-2; 26, 36-46)

Április 2. Hétfő - A Nagy Szétdobáló (Mt 4, 3a)

Április 3. Kedd - Éhség és szomjúság (Mt 4, 3-4; Jn 19, 28-30a)

Április 4. Szerda - Tégy a templomban csodát! (Mt 4,5-7; 27, 39-43)

Április 5. Nagycsütörtök - Tiéd lehet... (Mt 4, 8-9; 27, 34) úrvacsora osztással

Április 6. Nagypéntek - Ördögtől s Istentől elhagyatva (Mt 4, 10-11; 27, 46)

Ápr. 6. Nagypéntek 9.00 óra istentisztelet,

18.00 óra Passió olvasás és meditáció (lásd fent)

Ápr. 8. Húsvét vasárnap 5.00 óra hajnali istentisztelet, azt követően

agapé a gyülekezeti házban

9.00 órakor ünnepi istentisztelet - úrvacsorával

Ápr. 9. Húsvét hétfő 9.00 óra - istentisztelet úrvacsorával

Ápr. 15. Húsvét utáni vasárnap 9.00 óra Konfirmáció - úrvacsorával

Gyermek istentiszteletek

Vasárnaponként a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan, 9 órakor a gyerekek a templomban gyülekeznek, a hitvallás elmondásáig együtt ünnepelnek a gyülekezettel. Utána közösen vonulnak át a parókiára.

A március-áprilisi témák a következők lesznek:

03. 18. Böjt negyedik vasárnapja: Jézus szenvedése és kereszthalála - Gyöngyi nénivel

03. 25. Böjt ötödik vasárnapja: Jónás Ninivében - Zsuzsa nénivel

04. 01. Böjt hatodik vasárnapja: Jézus feltámadása - Gyöngyi nénivel

04. 03. Az utolsó vacsora, Júdás árulása - Enikő nénivel.

04. 10. Péter megtagadja Jézust - Renáta nénivel.

04. 17. Jézus halála és feltámadása - Gyöngyi nénivel.

Filmklub

Április hónapban az ünnepek miatt kivételesen más időpontban, 16-án 18.00 órakor lesz a következő alkalom. Egy angol filmrendező, Andy DeEmmony 2008-ban készült „Isten a vádlottak padján” c. filmjét tekinthetik meg az érdeklődők. Röviden a tartalomból: 1943-ban Auschwitz egyik rideg barakkjában várja a végzetét egy csapat férfi: egy fizikus, egy kesztyűkészítő, két rabbi, egy jogászprofesszor és egy bűnöző. Elkeseredetten keresik létük értelmét. Miközben várják, hogy kiderüljön, a gázkamrákba menők közé válogatták-e őket, a nácik már-már elviselhetetlen kegyetlensége közepette a foglyok választ keresnek kérdésükre: milyen lehet Isten természete, hogy jóváhagy ennyi szenvedést?

Bibliaóra

Minden hónap negyedik hétfőjén. Március 26-án, 18 órakor lesz a következő alkalom, a parókián.

Az ünnepekre való tekintettel áprilisban a hónap második csütörtökén, április 14-én, 18.00 órakor kezdődik. Az Izráel történetét feldolgozó sorozat folytatódik.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30